Click to show Menu

Vedtægter for Fredericia Idrætslederakademi

§ 1.
Navn

Foreningens navn er ”Fredericia Idrætslederakademi” (FIA).

 

§ 2.
Hjemsted

Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune. Foreningen er stiftet den 30. marts 2006.

 

§ 3.
Mission og visioner

Mission:
Vi er den praktiserende vidensportal, der med idrætslederen i fokus gør idrætsuddannelse til en mærkesag i idrætsklubber og for idrættens aktører i Fredericia Kommune.

Visioner:

  • Med fokus på foreningsidrætten, at gøre FIA til et eksperimentarium for udvikling af uddannelser, kurser og netværk for idrætsledere og andre aktører.
  • At gøre FIA til centrum for at skabe og forme fremtidens foreningsledere.

Vi:

  • Opfanger behov for ny viden
  • Udvikler ny viden
  • Afprøver ny viden
  • Formidler ny viden
  • Udveksler ny viden

Vores fokusering på ny viden sker i relation til idrætslederens daglige virke.

 

§ 4.
Medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver, som har interesse i foreningens virke. Bestyrelsen påser, efter forudgående skriftlig anmodning om medlemskab, hvorvidt medlemmer kan optages.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

 

§ 5.
Kontingent

Eventuelt kontingent bliver fastsat på den ordinære generalforsamling. Betalingstermin og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 6.
Eksklusion

Medlemmer kan ikke optages og kan ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde tilsidesætter eller har tilsidesat sine medlemspligter. Eventuel eksklusion eller udelukkelse afgøres endeligt af foreningens generalforsamling efter simpelt flertal.

 

§ 7.
Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

Generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse af medlemmerne. Tillige med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand (lige årstal).
7. Valg af kasserer (ulige årstal).
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år i lige år og valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år i ulige år.
9. Valg af evt.1 suppleant til bestyrelsen.
10. Valg af godkendt revisor.
11. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet.

 

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.v., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 9.
Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer heriblandt formanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.  I forhold til bankdispositioner tegnes foreningen af kassereren.

§ 10.
Regnskab

Foreningens regnskabsår er perioden 1. marts – 28. februar.


§ 11.
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en godkendt revisor, der skal yde assistance med udarbejdelse af regnskabet.

 

§ 12.
Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 del af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 13.
Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig, kræves at mindst 2/3 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ del af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Ved opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue og øvrige aktiver Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia (SIF) efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

Slut
Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 7. april 2017.